Jdi na obsah Jdi na menu
 


KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny ve Srubci

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Srubci, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 13.2.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tenton knihovní řád:

Článek 1 - Poslání a činnost knihovny

Obecní knihovna ve Srubci (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby ( dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2 - Veřejně knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příšlušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby, mezi nimi zvláště: přístup k vnějším informačním zdrojům(inter. databázím)

2. Služby uvedené v odst. 1a), 1b) tohoto knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.

Článek 3 - registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.

3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

4. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.

6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

Článek 4 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Čtenář je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
2. Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
3. Se souhlasem knihovníka může čtenář kopírovat na formátované diskety informace získané z internetových bází dat.
4. Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.
5. Čtenář je plně odpovědný za škody, které by v knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
6. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jekýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
7. Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Článek 5 - Podmínky půjčování

1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen publikace) rozhoduje knihovník.
2. Vypůjční doba je 4 týdny, s vyjímkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 1 týden. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem prodloužena nejvíce 3x.
3. Žádá-li čtenář publikaci, která je vypůjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny může využít výpujční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.
5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.
6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.
7. Ve Vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned hlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

Článek 6 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škody

1. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení či ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
2. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7 - Záverečná ustanovení

1. Vyjímky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
2. Tento knihovní řád platí od 13.2.2003 na dobu neurčitou